• Manuál k provozu škol: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari
  • Používání roušek ve školách nebude od 1. září povinné (jen v okresech, které budou na pravidelně zveřejňované mapě rizika označené oranžovou nebo červenou barvou).
  • Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
  •  Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
  • Pozor na zásady osobní a respirační hygieny - je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
  • Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Dítěti/žákovi s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
  • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.